LIA
Mjukvaruutvecklare Inbyggda System
Period: 9:e januari – 2:e juni

Behöver du duktiga, välutbildade utvecklare av inbyggda system?

Vår första kull YH-utbildade utvecklare inom IoT avslutar sin tvååriga utbildning med en lång trainee-period som i kombination med examensarbetet sträcker sig över hela sista terminen.
Vill du som företag få kontakt med klassen för att presentera ditt företag, erbjuda LIA-plats (LIA =Lärande i Arbete) eller vill veta mer om utbildningen ?

Dela den här sidan

Mer om LIA

iot dev
Algoritmer och Datastrukturer
YH-poäng: 25
Mål med kursen
Efter genomgång kurs ska den studerande:

Kunna välja lämplig algoritm till ett givet problem.
Jämföra algoritmer med avseende på tids- och minnesåtgång.
Beskriva olika algoritmer för sökning och sortering och deras egenskaper.
Kunna välja lämpliga datastrukturer vid programmering
Implementera algoritmer i något programmeringsspråk

Applicerad yrkesmatematik
YH-poäng: 35

Mål med kursen
Efter genomgången kurs ska den studerande ha matematiska färdigheter som behövs för yrkesrollen.
 Den bildar även en grund för kommande kurser.

Datalogi
YH-poäng: 20

Mål med kursen
Kursen har som mål att ge de studerande en introduktion till inbyggda system och därmed förknippad elektronik. De studerande skall ha grundläggande problemlösningsförmåga samt kännedom och erfarenhet av grundläggande moment inom utveckling och implementering av program på någon hårdvaruplattform, exempelvis Arduino eller motsvarande.

Datorkommunikation
YH-poäng: 25

Mål med kursen
Efter genomgång kurs ska den studerande:

Kunna använda sig av referensmodeller som OSI och TCP/IP för att planera, konfigurera och felsöka enklare datornät baserade på TCP/IP och Ethernet inklusive routing till WAN eller annat LAN med NAT.
Planera IP-adresser och trafikfiltrering
Kunskaper om grundläggande nätverkssäkerhet samt konfigurering av brandvägg
Kunna tillämpa kunskaper i datorkommunikation i samband med inbyggda system
Innehåll

Lärande i arbetslivet I
YH-poäng: 25
Bakgrund
Kursen syftar till att knyta samman och sätta kunskaper, förmågor och kompetenser från de inledande kurserna inom utbildningen i en arbetsplatskontext. Syftet är att bilden av yrkesrollen skall bli tydligare för den studerande samtidigt som praktisk övning av förmågor och kompetenser möjliggörs genom att tidigare förvärvade kunskaper befästs. Syftet är även att den studerande skall utveckla sin självkännedom och kunna värdera sina nuvarande kunskaper inom yrkesrollen och tillsammans med handledaren kartlägga behovet av ytterligare inlärningsbehov i kommande kurser.

Programmering av inbyggda system
YH-poäng 50

Mål med kursen
Efter genomgång kurs ska den studerande

Arbeta med utveckling av program för inbyggda system med kringutrustning
Ha kunskaper om egenskaper och funktioner hos hårdvara för inbyggda system
Utföra felsökning och felavhjälpning i hård- och mjukvara
Utföra tester och valideringar.

Projektmetodik och grupparbete
YH-poäng: 10
Mål med kursen
Målet med kursen är att den studerande efter avslutad kurs skall ha kännedom om hur arbete kan bedrivas i projektform inom den kommande yrkesrollen
. Dessutom skall den studerande ha kännedom om grupputvecklingsprocesser och dess betydelse för arbetsgruppens problemlösningsförmåga


Realtidssystem
YH-poäng: 
25


Mål med kursen
Efter genomgången kurs ska den studerande

Kunna använda verktyg för realtidssystem
Använda en färdig kärna för skapa egna tillämpningar av realtidssystem
Ha förståelse för olika sätt att synkronisera processer samt schemaläggningsmetoder
Ha kunskaper i programutveckling med parallella aktiviteter, och användande av ett realtidsoperativsystem.

Strukturerad programmering C
YH-poäng: 35

Mål med kursen
Efter genomgången kurs ska den studerande ha kunskap att utveckla strukturerad programkod i C och/eller C++. Detta innefattar att:


Behärska grunderna i programmering som variabler, iteration, alternativ och funktioner.
Kunna införa och använda vanligt förekommande datastrukturer i språket
Kunna konstruera, dokumentera och felsöka källkod
Känna till kompilatorns/länkarens uppgift vid arbete från källkod till färdigt program.
Känna till viktiga operativsystemstandarder för bl.a. teckenkoder och utmatningsrutiner.
Känna till språkets allmänna prestanda och egenskaper samt vilka programmeringsuppgifter det är lämpligast för.

Test, verifiering och certifiering
YH-poäng: 
25

Mål med kursen
Efter genomgången kurs ska den studerande ha kunskaper i att:

Kunna arbeta med planering, utförande och utvärdering av test, verifiering och certifiering av inbyggda system enligt vanligt förekommande standarder inom branschen.

Lärande i arbetslivet II
75 yh-poäng
Bakgrund
Syftet med kursen är att den studerande skall få möjlighet att praktiskt tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under tidigare kurser. Den studerande skall få möjlighet att delta i programutvecklingsprojekt och vidareutveckla kunskaper om yrkesrollen.
Praktik under YH-utbildningen (LIA)
En av grundidéerna med YH-utbildning är att kontinuerligt kombinera teori och praktik under hela studietiden. Inom Yrkeshögskolan kallas den praktiska delen för LIA – lärande i arbetslivet, som är ett av de mest populära momenten inom YH-utbildningen. Under LIA utvecklas både praktiska och teoretiska kompetenser samt ger en eftertraktad möjlighet att knyta viktiga kontakter inför en framtida karriär.
Anskaffning av LIA-plats kan ske på olika sätt, vissa företag har ständigt färdiga projekt som de kan erbjuda våra studerande medan andra kan anpassa projekt och arbetsuppgifter utifrån person. De studerande är under LIA-perioden försäkrade av skolan och har rätt till CSN under perioden, precis som vid övriga kurser.
Magnus Mölk – Utbildningsledare
magnus@molk.se
0735324127