Mjukvarutestare 400 YHP

Den här utbildningen pågår och har inga nya intag 2017.

Dela den här utbildningen

Testare är en kompetens som efterfrågas starkt i IT-branschen. Som testare kvalitetssäkrar du datorprogram och datorsystem i samverkan med kunder och mjukvaruutvecklare.

Vad kan man efter utbildningen? Vilka färdigheter och kompetenser
har man efter två år och en kvalifi cerad yrkeshögskoleexamen som
mjukvarutestare?
Efter utbildningen har du kunskaper om…
• olika typer av tester som enhetstester, systemtester och
integrationstester.
• testdesign
• olika tekniker för testning
• bugghantering och buggfi xning
• acceptanstestning
• organisation av testning och testarbete
Du har färdigheter i att…
• implementera tester i olika ramverk
• designa, genomföra och utvärdera testning av mjukvara
• testa olika slags applikationer, t ex webbaserade eller mobila
• automatisera testarbete samt insamling av testresultat
• tolkning och rapportering av testresultat
Du har kompetens att…
• analysera kravspecifi kationer och utforma tester för att verifi era
funktionalitet hos program
• kommunicera testresultat
• verka i yrkesrollen som testare i programutvecklingsprojekt.

AGIL PROJEKTFÖRDJUPNING, 20 YH-POÄNG
Målet med kursen är att den studerande efter avslutad
kurs skall ha kunskaper i tidsestimering, riskbedömning,
resursplanering och arbetsmetodik i en agil miljö samt
ha kunskaper i hur rollen som testare fungerar i ett
programutvecklingsteam.

AGIL PROJEKTMETODIK OCH TEKNISK
KOMMUNIKATION, 30 YH-POÄNG
Målet med kursen är att de studerande efter
avslutad kurs skall kunna hantera dokumentation för
utvecklingsarbete samt kommunicera med kunder
och medarbetare under arbetets gång, kunna arbeta i
projektform efter en agil utvecklingsmetodik.

PROGRAMMERING FÖR TESTARE, 35 YH-POÄNG
Målet med kursen är att de studerande efter avslutad
kurs skall kunna utveckla objektorienterade program
i något vanligt förekommande programspråk, kunna
designa och implementera en SQL-baserad databas för
applikationer.

HÅRDVARUTESTNING, 15 YH-POÄNG
Kursens syfte är att ge dig kunskaper i testmetoder för
hårdvara och hårdvarunära system. Metoder och verktyg
för test av inbäddade system tas upp, samt hur man
arbetar med att ta fram lämpliga modeller för sådana
tester.

ISTQB-CERTIFIERING, 10 YH-POÄNG
Målet med kursen är att de studerande skall utveckla
kunskaper och kompetenser för att klara en ISTQBcertifi
ering på Foundation Level. Innehållet behandlar
certifi eringens innehåll såsom grunderna i mjukvarutest,
testning genom hela mjukvarans livscykel, testverktyg
och testanalys, testdesign och organisering av
testarbetet.

KVALITETSSÄKRING, 15 YH-POÄNG
Kursen skall ge kännedom om hur kvalitetssäkring
bedrivs inom programutveckling och betydelsen av
testarens roll i kvalitetsarbetet.

PROJEKTMETODIK OCH GRUPPARBETE, 10 YH-POÄNG
Målet med kursen är att den studerande efter avslutad
kurs skall ha kännedom om hur arbete kan bedrivas i
projektform inom den kommande yrkesrollen och ha
kännedom om grupputvecklingsprocesser och dess betydelse för arbetsgruppens problemlösningsförmåga.

TESTTEORI, 25 YH-POÄNG
Kursen skall ge kännedom om hur testning kan bedrivas
och vilka olika modeller och teorier som fi nns för
programvarutest. Den skall även ge kännedom och
praktisk erfarenhet av programvarutestet.

TESTUTVECKLING OCH TESTMETODIK, 35 YH-POÄNG
Kursen skall ge kunskaper i utveckling och
genomförande av tester i praktiken. Hela testkedjan
från kravspecifi kation till testdesign, genomförande och
rapportering av tester behandlas i teori och praktik.

TESTUTVECKLING OCH TESTMETODIK II, 50 YH-POÄNG
Kursen ger fördjupning i hur tester kan planeras,
genomföras och utvärderas i progamutvecklingsarbetet.
Kursen samläses med Agil projektfördjupning för
att skapa en helhet i programmeringsprojekts
genomförande med testarbete som ett inslag.

LIA – TRAINEEPERIODER, 130 YH-POÄNG
Målet med kursen är att den studerande skall
få möjlighet att praktiskt tillämpa de kunskaper
och färdigheter som förvärvats under tidigare
kurser. Den studerande skall få möjlighet att delta
i programutvecklingsprojekt och vidareutveckla
kunskaper om yrkesrollen.

EXAMENSARBETE, 25 YH-POÄNG
Målet med kursen är att den studerande självständigt
skall genomföra och ta ansvar för ett större testarbete
inom ett programutvecklingsprojekt. Därigenom skall
den studerande få möjlighet att tillämpa och knyta
samman de kunskaper som förvärvats tidigare under
utbildningstiden. I examensarbetet skall även muntlig
och skriftlig kommunikation och presentation ingå vid
genomförandet av uppgiften.

Här kan du ställa frågor om utbildningen, vi svarar så fort som möjligt.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande