Mjukvaruutvecklare 400 YHP

Den här utbildningen pågår och har inga nya intag 2016.


Dela den här utbildningen

Vi lovar inte någon lätt resa fram till ett arbete som mjukvaruutvecklare,
men var säker på att du får en relevant utbildning, i nära
samarbete med branschen.
Nedan finns en sammanfattning av vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser du får med dig.
När du är klar med utbildningen har du kunskaper om…
• syntax, struktur och funktioner i ett eller fl era programmeringsspråk
• struktur, syntax och funktioner i frågespråk för databaser, t ex SQL
• operativsystem, tjänster och utvecklingsmiljöer
• agil utvecklingsmetodik och objektorienterad programmering
• webbaserade applikationer och klient/servermodellen
• hur webbservrar och därmed förknippade tjänster fungerar och
arbetar
• datornätverks funktion och uppbyggnad samt vanligt förekommande
kommunikationsprotokoll
• principer för säkerhet i webbaserade javaapplikationer
Du har färdigheter i…
• programutveckling och programmering av Javaapplikationer
• utveckling av webbaserade gränssnitt mot serverbaserade
Javaapplikationer
• objektorienterad design
• modellering och design av databaser
• implementering och underhåll av databaser
Du har kompetens att…
• analysera kravspecifi kationer och omvandla dem till konkreta
programmeringsproblem
• kunna arbeta med programutveckling i projektform utifrån ett agilt
arbetssätt
• sammanställa och presentera information samt dokumentera arbetet
• testa och kvalitetssäkra programutvecklingsarbetet
AGIL PROJEKTMETODIK OCH TEKNISK
KOMMUNIKATION, 30 YH-POÄNG
Målet med kursen är att de studerande efter
avslutad kurs skall kunna hantera dokumentation för
utvecklingsarbete samt kommunicera med kunder och
medarbetare, kunna arbeta i projektform efter en agil
utvecklingsmetodik, ha kunskaper om agila metoder
för utveckling av applikationer. Kursen innehåller
också grupputvecklingsprocesser, projektmetodik, agilt
arbetssätt, Extreme Programming (XP), SCRUM, TDD.

AGIL PROJEKTFÖRDJUPNING, 20 YH-POÄNG
Målet med kursen är att den studerande efter avslutad
kurs skall ha kunskaper i tidsestimering, riskbedömning,
resursplanering och arbetsmetodik i en agil miljö.

DATABASADMINISTRATION, 15 YH-POÄNG
Målet med kursen är att den studerande efter avslutad
kurs skall kunna administrera och prestandaoptimera,
säkerhetskopiera och återställa samt replikera
databaser.

DESIGNMÖNSTER, 15 YH-POÄNG
Den studerande skall efter avslutad kurs ha kunskap
om designmönster, dess möjligheter och användning i
programutveckling. Kunna använda designmönster vid
problemlösning inom programmering.

NÄTVERKSPROGRAMMERING OCH DATASÄKERHET, 35 YH-POÄNG
Mål med kursen med kursen är att den studerande
efter avslutad kurs skall kunna utveckla program i Java
som nyttjar funktioner för att kommunicera via nätverk,
kunna implementera olika former av säkerhetsåtgärder
vad avser datasäkerhet i Javaapplikationer och
webbaserade tillämpningar.

OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING OCH
DATABASER, 35 YH-POÄNG
Målet med kursen är att de studerande efter
avslutad kurs skall kunna utveckla objektorienterade
applikationer i Java, kunna designa och implementera en
SQL-baserad databas för applikationer.

OPERATIVSYSTEM, NÄTVERK OCH KLIENT/
SERVERAPPLIKATIONER, 35 YH-POÄNG
Målet med kursen är att de studerande efter avslutad
kurs skall kunna hantera datorer och operativsystem
samt vanligt förekommande programvaror för
fi lhantering, dokumentation och kommunikation och
ha kunskaper om nätverk baserade på TCP/IP samt
klient/servermodellen som bas för applikationer på t ex
webben.

PYTHON-UTVECKLING, 25 YH-POÄNG, VALBAR KURS
Målet med kursen är att den studerande efter
avslutad kurs skall ha kunskaper i ojektorienterad
applikationsutveckling i Python.

WEBBUTVECKLING 2.0 OCH
WEBBSERVERPROGRAMMERING, 35 YH-POÄNG
Mål med kursen är att den studerande efter avslutad
kurs skall kunna utveckla webbaserade applikationer
med server- och klientkomponenter.

LIA – TRAINEEPERIODER, 130 YH-POÄNG
Målet med kursen är att den studerande skall
få möjlighet att praktiskt tillämpa de kunskaper
och färdigheter som förvärvats under tidigare
kurser. Den studerande skall få möjlighet att delta
i programutvecklingsprojekt och vidareutveckla
kunskaper om yrkesrollen.

EXAMENSARBETE, 25 YH-POÄNG
Målet med kursen är att den studerande självständigt
skall genomföra och ta ansvar för ett större
programutvecklingsprojekt. Därigenom skall den
studerande få möjlighet att tillämpa och knyta
samman de kunskaper som förvärvats tidigare under
utbildningstiden. I examensarbetet skall även muntlig
och skriftlig kommunikation och presentation ingå vid
genomförandet av uppgiften.

Här kan du ställa frågor om utbildningen, vi svarar så fort som möjligt.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande